System Podatkowy w Portugalii

W Portugalii występują następujące podatki:

 • Od osób prawnych:
  • podatek dochodowy (IRC) o podstawowej stawce 21% (do 15.000 euro zysku: 17%)
  • lokalny podatek (Derrama) o stawce zależnej od gminy, do 1,5%,
  • dodatkowe stawki dla przedsiębiorstw o wysokich dochodach (3%: 1,5-7,5m€ i 5% powyżej 7,5m€),
 • Od osób fizycznych (IRS):
  • stawki od 14,5% do 48,0%,
  • dodatkowe stawki IRS: 3,5% dla dochodów powyżej 6.790 euro; 2,5% dla dochodów powyżej 80.000 euro; 5,0% dla dochodów powyżej 250.000 euro,
 • Od towarów i usług (IVA) o stawkach od 4% do 23%,
 • Od sprzedaży nieruchomości (IMT) o stawkach od 0% do 8%,
 • Od nieruchomości (IMI) o stawkach od 0,3% do 7,5%,
 • Opłata skarbowa (IS) o stawkach od 0,04% do 35%.

Podatek dochodowy od osób prawnych (IRC)

Podstawowa stawka IRC to 21% (dla małych i średnich firm, do 15.000 euro zysku: 17%)

Roczne sprawozdanie podatkowe należy złożyć do końca maja, lub, gdy rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, do ostatniego dnia piątego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Płatności zaliczkowe tego podatku obliczane na podstawie podatku z poprzedniego roku i są one płatne w ciągu roku. Termin końcowy złożenia rocznej deklaracji podatkowej jest też terminem ostatecznego rozliczenia płatności podatku.

W przypadku, gdy rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, podatek jest płatny zaliczkowo w ratach: w lipcu, wrześniu oraz do15 grudnia; w przypadku, gdy rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym,podatek jest płatny w terminie do końca siódmego miesiąca, dziewiątego miesiąca oraz 15. dnia dwunastego miesiąca danego roku podatkowego.

Od trzeciego roku działalności występuje obowiązek zapłaty tzw.specjalnych płatności zaliczkowych (PEC), to jest 1% od obrotów w poprzednim okresie rozliczeniowym. Minimalnie 1000 euro.

Straty podatkowe są rozliczane z dochodami podatkowym i uzyskiwanymi w ciągu kolejnych czterech do sześciu lat, w zależności od roku, w którym one wystąpiły.
W Portugalii nie występuje rozliczenie strat podatkowych z dochodami uzyskanymi przed rokiem poniesienia straty (tzw. loss carry back).


Podatek dochodowy od osób fizycznych (IRS)

Podatek jest wyliczany wg stawek progresywnych, w zależności od poziomu kwoty progu podatkowego. Podatek dochodowy jest naliczany od kwoty dochodu, po uwzględnieniu odliczeń i ulg podatkowych.

Określone kategorie dochodu podlegają opodatkowaniu u źródła, w pewnych
przypadkach taki podatek u źródła jest już ostatecznym obciążeniem podatkowym.
Stawki IRS w 2015:

Dochody w euro Stawka podatku Kwota do odliczenia
< 7.000 14,50%
> 7.000 < 20.000 28,50% 980,00
> 20.000 < 40.000 37,00% 2.680,00
> 40.000 < 80.000 45,00% 5.880,00
> 80.000 48,00% 8.280,00


Do tego trzeba dodać dodatkowe stawki IRS, obowiązujące w 2015.

Podatek od towarów i usług (IVA)

System opodatkowania VAT w Portugalii bazuje na dyrektywie UE, stosowanej przez jej wszystkie państwa członkowskie.

W Portugalii kontynentalnej obowiązują trzy stawki podatkowe VAT:

 • 6%: produkty spożywcze, transport publiczny, produkty medyczne oraz usługi zakwaterowania hotelowego,
 • 13%: dostawy kwiatów, niektóre artykuły spożywcze,
 • standardowa 23%


Stawki VAT na Maderze wynoszą odpowiednio 22%, 12% i 5%, na Azorach odpowiednio 16%, 9% i 4%.

Zwolnione z opodatkowania VAT: Usługi ubezpieczeniowe, edukacja, finanse, ochrona zdrowia.

Prawo do odliczenia VAT jest uzależnione od rodzaju czynności dokonywanych przez dany podmiot, prawo do pełnego odliczenia przysługuje podmiotom dokonującym wyłącznie czynności opodatkowanych VAT.

W zależności od poziomu obrotów VAT, deklaracje oraz płatności są wymaganie za okresy:

 • miesięczne, deklaracja do dnia 10 w miesiącu +2, lub
 • kwartalne, deklaracja do dnia 15 w miesiącu +2 po każdym kwartale.


Podatki od nieruchomości

KOSZTY ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W PORTUGALII

Zakup i posiadanie nieruchomości w Portugalii wiąże się z koniecznością poniesienia poniższych kosztów:

1. Podatek od nabywanej nieruchomości – czyli IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões).

W przypadku pierwszej nabywanej nieruchomości, wysokość naliczanego podatku jest następująca (Portugalia kontynentalna):

Wartość nabytej nieruchomości Marginalna stawka podatku IMT
Do 92.407€ 0%
Od 92.407€ do 126.403€ 2%
Od 126.403€ do 172.348€ 5%
Od 172.348€ do 287.213€ 7%
Od 287.213€ do 574.323€ 8%
Od 574.323€ 6% (od całej kwoty)


W przypadku kolejnej nabywanej nieruchomości, nieruchomości o przeznaczeniu letniskowym lub na wynajem, wysokość naliczanego podatku jest następująca:

Wartość nabytej nieruchomości Marginalna stawka podatku IMT
Do 92.407€ 1%
Od 92.407€ do 126.403€ 2%
Od 126.403€ do 172.348€ 5%
Od 172.348€ do 287.213€ 7%
Od 287.213€ do 550.836€ 8%
Od 550.836€ 6% (od całej kwoty)


Podatek IMT, dotyczący aktów przekazania praw własności gruntów i budynków sklasyfikowanych jako rolne, wynosi 5%. Pozostałe sytuacje: IMT w wysokości 6,5%.

2. Opłata skarbowa – IS (Imposto do Selo): 0,8% wartości nabywanej nieruchomości.

3. Lokalny podatek od nieruchomości – czyli IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), jest ustalany przez lokalne urzędy miast i gmin. Maksymalne stawki tego podatku wynoszą:

a) 0,8% od nieruchomości sklasyfikowanych jako rolne;

b) 0,3% do 0,5% od nieruchomości sklasyfikowanych jako budowlane.

4. Coroczna opłata skarbowa – IS (Imposto do Selo): stawka 1% dla nieruchomości budowlanych o wartości “patrymonialnej” (VPT) powyżej 1.000.000 €

5. Taksa notarialna, która zwykle nie przekracza kwoty 250€.

6. Wynagrodzenie lub też prowizja pośrednika (jeśli kupujący zdecyduje się na jego pomoc): wartość zależna od kwoty transakcji i od konkretnej umowy.

7. Koszty rejestru w „Urzędzie Rejestru Nieruchomości” (Registo Predial): około 250€.

Opracował Tomasz Litwiński
Biegły rewident, Doradca podatkowy
Lizbona, Styczeń 2015

www.litwinski.pt